Проекти

Проект по ОП Иновации и конкуренто способност 2014 - 2020

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 
Референтен номер на проектното предложение: BG16RFOP002-2.077-1008-C01 
Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца 
от 01.02.2021 г.
до 01.05.2021 г.
Проекта предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19. 

 
» Прочети повечеПроекти по програма LIFE +

Програма LIFE+ е създадена като финансов инструмент на Европейския съюз. Целите на програмата са подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея, интегрирането ѝ в други политики, както и подпомагане прилагането на Шеста програма за действие за околната среда (2002 – 2012).
Програмата LIFE+ осигурява финансиране за природозащита и други сфери на опазване на околната среда от общоевропейски интерес (напр. води, отпадъци, климат), както и съфинансиране на дейности, свързани с информация и комуникация за околната среда. LIFE+ съдържа три основни компонента, чиято цел е да систематизират дейностите, подлежащи на финансиране:
LIFE+  Природа и Биоразнообразие
LIFE+  Политика и управление на околната среда
LIFE+  Информация и комуникация
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” е финансиран от компонент LIFE + Природа и Биоразнообразие, чиято основна цел е да допринася за изпълнение на Директивите за птиците и местообитанията, като се фокусира към дългосрочна и устойчива инвестиция в местата по Натура 2000 и в опазването на целевите видове и местообитания съгласно Директивите.
Следете всичко най-интересно, свързано с Програма LIFE+ и проектите, финансирани от нея в интернет на адрес:  http://ec.europa.eu/environment/life/


» Прочети повечеПроект по ОП Конкурентоспособност

Наименование на проекта: „Внедряване на иновативен процес в преработката на морска сол”
Идентификационен номер на договора: BG161PO003-1.1.07-0183-C0001
Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности
Област на въздействие 1.1 Подкрепа за иновационни дейности в предприятията
Срок и продължителност на проекта: - 18 месеца: 21.12.2013 г. – 21.06.2015 г.» Прочети повечеПроцедури и търгове

В този раздел на сайта ще откриете обяви, публични покани, търгове, процедури обявени по различни проекти. За повече информация, свържете се с нас на телефони и електронни пощи, посочени в раздел Контакти на сайта.

» Прочети повече