Проекти

Проект по Норвежки финансов механизъм 2014-2021

През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД получи одобрение на проект с наименование “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Ще бъде закупено специализирано оборудване за събиране на морска сол, което е разработен от предприятието-бенефициент.
Одобреният бюджет е EUR 1’636’000, от които EUR 700’000 безвъзмездна финансова помощ.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за събиране на морска сол са:
- Увеличение на приходите;
- Увеличение на печалбата;
- Намаление на CO2 емисиите;
- Създадени 3 работни места.In May 2021 “Chernomorski solnici” JSC received approval of the project “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
The project will be implemented with financial support from Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Business Development, Innovation and SMEs Programme.
Specialized equipment for sea salt harvesting, based on the prototype, already developed by the company, will be purchased.
The approved project budget is EUR 1’636’000, with EUR 700’000 grant.
The expected outcomes from the implementation of the project and the innovative technology for sea salt harvesting are:
- Increase in annual turnover;
- Increase in net operational profit;
- Decrease of CO2 emissions;
- 3 jobs created.

» Прочети повечеПроект по ОП Иновации и конкуренто способност 2014 - 2020

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 
Референтен номер на проектното предложение: BG16RFOP002-2.077-1008-C01 
Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца 
от 01.02.2021 г.
до 01.05.2021 г.
Проекта предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19. 

 
» Прочети повечеПроекти по програма LIFE +

Програма LIFE+ е създадена като финансов инструмент на Европейския съюз. Целите на програмата са подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея, интегрирането ѝ в други политики, както и подпомагане прилагането на Шеста програма за действие за околната среда (2002 – 2012).
Програмата LIFE+ осигурява финансиране за природозащита и други сфери на опазване на околната среда от общоевропейски интерес (напр. води, отпадъци, климат), както и съфинансиране на дейности, свързани с информация и комуникация за околната среда. LIFE+ съдържа три основни компонента, чиято цел е да систематизират дейностите, подлежащи на финансиране:
LIFE+  Природа и Биоразнообразие
LIFE+  Политика и управление на околната среда
LIFE+  Информация и комуникация
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” е финансиран от компонент LIFE + Природа и Биоразнообразие, чиято основна цел е да допринася за изпълнение на Директивите за птиците и местообитанията, като се фокусира към дългосрочна и устойчива инвестиция в местата по Натура 2000 и в опазването на целевите видове и местообитания съгласно Директивите.
Следете всичко най-интересно, свързано с Програма LIFE+ и проектите, финансирани от нея в интернет на адрес:
  http://ec.europa.eu/environment/life/


» Прочети повечеПроект по ОП Конкурентоспособност

Наименование на проекта: „Внедряване на иновативен процес в преработката на морска сол”
Идентификационен номер на договора: BG161PO003-1.1.07-0183-C0001

Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности

Област на въздействие 1.1 Подкрепа за иновационни дейности в предприятията
Срок и продължителност на проекта:
- 18 месеца: 21.12.2013 г. – 21.06.2015 г.


» Прочети повечеПроцедури и търгове

В този раздел на сайта ще откриете обяви, публични покани, търгове, процедури обявени по различни проекти. За повече информация, свържете се с нас на телефони и електронни пощи, посочени в раздел Контакти на сайта.

» Прочети повече