Сол морска кристална
Сол морска кристална йодирана в опаковка по 1 кг. 
Сол морска кристална йодирана в опаковка по 2 кг. І качество
Сол морска кристална нейодирана в опаковка по 25 кг.
Сол морска едро смляна нейодирана в опаковка 25 кг.
Сол морска кристална техническа в опаковка по 25 кг.
Сол морска кристална йодирана в опаковка по 25 кг. 
Сол морска кристална едросмляна йодирана в опаковка по 25 кг.
Сол морска кристална рафинирана нейодирана  - биг бег
Сол морска едросмляна йодирана - биг бег
Сол морска едросмляна нейодирана - биг бег
Сол морска кристална техническа - биг бег