Процедури и търгове

Откриване на процедура за определяне на доставчик в изпълнение на проект по Норвежки финансов механи

През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД получи одобрение на проект с наименование “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Ще бъде закупено специализирано оборудване за събиране на морска сол, което е разработен от предприятието-бенефициент.
Одобреният бюджет е EUR 1’636’000, от които EUR 700’000 безвъзмездна финансова помощ.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за събиране на морска сол са:
- Увеличение на приходите;
- Увеличение на печалбата;
- Намаление на CO2 емисиите;
- Създадени 3 работни места.In May 2021 “Chernomorski solnici” JSC received approval of the project “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
The project will be implemented with financial support from Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Business Development, Innovation and SMEs Programme.
Specialized equipment for sea salt harvesting, based on the prototype, already developed by the company, will be purchased.
The approved project budget is EUR 1’636’000, with EUR 700’000 grant.
The expected outcomes from the implementation of the project and the innovative technology for sea salt harvesting are:
- Increase in annual turnover;
- Increase in net operational profit;
- Decrease of CO2 emissions;
- 3 jobs created. » Прочети повечеОткриване на процедура за определяне на доставчик в изпълнение на дейности по програма LIFE +

Процедура за определяне на доставчик – открит избор с предмет: „Възстановяване на земно насипни диги в ПИ 07079.2.2679, част от Черноморски солници Бургас - Север и 07079.2.441" 

» Прочети повечеДоставка, монтаж и инсталация на автоматизирана линия за преработка ...

Процедура за определяне на изпълнител чрез "Избор с публична покана" на основание чл.8, ал.2 от ПМС N 69 от 11.03.2013
Предмет: Доставка, монтаж и инсталация на автоматизирана линия за преработка на морска сол по договор N BG161PO003-1.1.07-0183-C0001


» Прочети повечеПредоставяне на квалифициран персонал за извършване на ремонт, ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 001 / дата 16.07.2013 г.
наименование: Предоставяне на квалифициран персонал за извършване на ремонт, възстановяване на валове на солните басейни в „Атанасовско езеро”


» Прочети повечеОткриване на процедура за определяне на доставчик – открит избор ...

Откриване на процедура за определяне на доставчик – открит избор с предмет: „Доставка на багер тип Dragline”

» Прочети повече