Проект по ОП Иновации и конкуренто способност 2014 - 2020
Home»Проекти»Проект по ОП Иновации и конкуренто способност 2014 - 2020
Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19
Референтен номер на проектното предложение: BG16RFOP002-2.077-1008-C01
Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца
от 01.02.2021 г.
до 01.05.2021 г.
Проекта предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19.