Информация за изпълнение дейностите по проекта
Home»Проекти»Проект по Норвежки финансов механизъм 2014-2021»Информация за изпълнение дейностите по проекта
През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД стартира изпълнението на проект с наименование “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Целта на проекта е внедряването на иновативна технология за събиране на сол като ще бъде закупено специализирано оборудване – солокомбайн, който е разработен от предприятието-бенефициент.
Към момента са избрани изпълнителите на проектните дейности и са сключени договори за доставка на оборудването. Същите текущо се изпълняват, като в кратки срокове предстои доставката на солокомбайна.
Одобреният бюджет е EUR 1’636’00, от които EUR 700’000 безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране в размер на EUR 936`000.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за събиране на сол са:
- Увеличaване на приходите;
- Увеличаване на печалбата;
- Намаление на CO2 емисиите;
- Създаване на 3 нови работни места.In May 2021 “Chernomorski solnici” JSC started the implementation of the project “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
The project is implemented with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria” Programme.
The project aim is the implementation of an innovative technology for salt harvesting - specific specialized equipment for collection of sea salt, based on the prototype already developed by the company, will be purchased.
Currently, the contractors have been selected for the implementation of the project activities and the contracts have been concluded. They are currently being implemented and the delivery of the salt harvester is forthcoming in a short time.
The approved project budget is EUR 1’636’00, with EUR 700’000 grant and own funding of EUR 936'000.
The expected outcomes from the implementation of the innovative technology for salt harvesting are:
- Increase in annual turnover;
- Increase in net operational profit;
- Decrease of CO2 emissions;
- Creation of 3 new workplaces.