Проект по Норвежки финансов механизъм 2014-2021
През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД получи одобрение на проект с наименование “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Ще бъде закупено специализирано оборудване за събиране на морска сол, което е разработен от предприятието-бенефициент.
Одобреният бюджет е EUR 1’636’000, от които EUR 700’000 безвъзмездна финансова помощ.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за събиране на морска сол са:
- Увеличение на приходите;
- Увеличение на печалбата;
- Намаление на CO2 емисиите;
- Създадени 3 работни места.In May 2021 “Chernomorski solnici” JSC received approval of the project “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
The project will be implemented with financial support from Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Business Development, Innovation and SMEs Programme.
Specialized equipment for sea salt harvesting, based on the prototype, already developed by the company, will be purchased.
The approved project budget is EUR 1’636’000, with EUR 700’000 grant.
The expected outcomes from the implementation of the project and the innovative technology for sea salt harvesting are:
- Increase in annual turnover;
- Increase in net operational profit;
- Decrease of CO2 emissions;
- 3 jobs created.
Информация за изпълнение дейностите по проекта

През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД стартира изпълнението на проект с наименование “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Целта на проекта е внедряването на иновативна технология за събиране на сол като ще бъде закупено специализирано оборудване – солокомбайн, който е разработен от предприятието-бенефициент.
Към момента са избрани изпълнителите на проектните дейности и са сключени договори за доставка на оборудването. Същите текущо се изпълняват, като в кратки срокове предстои доставката на солокомбайна.
Одобреният бюджет е EUR 1’636’00, от които EUR 700’000 безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране в размер на EUR 936`000.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за събиране на сол са:
- Увеличaване на приходите;
- Увеличаване на печалбата;
- Намаление на CO2 емисиите;
- Създаване на 3 нови работни места.In May 2021 “Chernomorski solnici” JSC started the implementation of the project “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
The project is implemented with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria” Programme.
The project aim is the implementation of an innovative technology for salt harvesting - specific specialized equipment for collection of sea salt, based on the prototype already developed by the company, will be purchased.
Currently, the contractors have been selected for the implementation of the project activities and the contracts have been concluded. They are currently being implemented and the delivery of the salt harvester is forthcoming in a short time.
The approved project budget is EUR 1’636’00, with EUR 700’000 grant and own funding of EUR 936'000.
The expected outcomes from the implementation of the innovative technology for salt harvesting are:
- Increase in annual turnover;
- Increase in net operational profit;
- Decrease of CO2 emissions;
- Creation of 3 new workplaces.


» Прочети повечеПроведен информационен ден

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с проведен информационен ден по проект № 2020/551769 “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks” финансиран  с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.
На 24.09.2021 г. в 10.30 часа в административната сграда на „Черноморски солници“ АД на адрес гр. Бургас, зона Изток, район Солници, се проведе информационен ден относно изпълнението на договор № 2020/551769 “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.
На събитието взеха участие контрагенти и партньори на дружеството, заинтересовани лица.
С презентация от страна на ръководителя на проекта бяха представени основните цели и дейностите, които ще бъдат реализирани.
Проектът е свързан с въвеждането на зелен и иновативен производствен процес при осъществяване на добива на сол, чрез закупуването на Специализирано оборудване за събиране на морска сол.

 

NOTIFICATION

With reference to an informative event on a project funded with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program "Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria"
On September 24, 2021 at 10.30 a.m. in the administrative building of Chernomorski Solnici JSC, with address: Burgas, Zone East, Solnici region, an informative event was held on the implementation of contract No. 2020/551769 "From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, financed with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria”.
The event was attended by contractors of the company and interested parties.
With a presentation by the project manager were presented the main goals and activities that will be implemented.
The project is related to the installation of a green and innovative production process in the collection (extraction) of salt, through the purchase of specialized equipment for collection (extraction) of sea salt.           


» Прочети повечеИнформационен ден

П О К А Н А
за участие в информационна среща по проект финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

На 24.09.2021 г. в 10.30 часа в административната сграда на „Черноморски солници“ АД на адрес гр. Бургас, зона Изток, район Солници, ще се проведе информационно събитие относно изпълнението на договор № 2020/551769 “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.
Проектът е свързан с въвеждането на зелен и иновативен производствен процес, чрез закупуването на Специализирано оборудване за събиране на морска сол.
В рамките на събитието „Черноморски солници“ АД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.INVITATION

for participation in an informative event on a project funded with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program "Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria".

On September 24, 2021 at 10.30 a.m. in the administrative building of Chernomorski Solnici JSC, with address: Burgas, Zone East, Solnici region, an informative event will be held on the implementation of contract No. 2020/551769 "From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, financed with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria”.
The project is about the installation of a green and innovative production process through the purchase of specialized equipment for collection (extraction) of sea salt.
Within the event, Chernomorski Solnici JSC will present to the interested parties the main objectives of the project, as well as information on the progress in the implementation of the project activities.

» Прочети повече