Проект по ОП Конкурентоспособност
Проект по
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007 – 2013 г.

Наименование на проекта: „Внедряване на иновативен процес в преработката на морска сол”
Идентификационен номер на договора: BG161PO003-1.1.07-0183-C0001
Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновациoнните дейности
Област на въздействие 1.1 Подкрепа за иновационни дейности в предприятията
Срок и продължителност на проекта: - 18 месеца: 21.12.2013 г. – 21.06.2015 г.
Проектът предвижда закупуване на високотехнологично оборудване – автоматизирана поточна линия за преработка на морска сол, която ще опосредстви внедряването на иновативен процес при преработката на морска сол
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg