Информационен ден
П О К А Н А
за участие в информационна среща по проект финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

На 24.09.2021 г. в 10.30 часа в административната сграда на „Черноморски солници“ АД на адрес гр. Бургас, зона Изток, район Солници, ще се проведе информационно събитие относно изпълнението на договор № 2020/551769 “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.
Проектът е свързан с въвеждането на зелен и иновативен производствен процес, чрез закупуването на Специализирано оборудване за събиране на морска сол.
В рамките на събитието „Черноморски солници“ АД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.INVITATION

for participation in an informative event on a project funded with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program "Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria".

On September 24, 2021 at 10.30 a.m. in the administrative building of Chernomorski Solnici JSC, with address: Burgas, Zone East, Solnici region, an informative event will be held on the implementation of contract No. 2020/551769 "From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, financed with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria”.
The project is about the installation of a green and innovative production process through the purchase of specialized equipment for collection (extraction) of sea salt.
Within the event, Chernomorski Solnici JSC will present to the interested parties the main objectives of the project, as well as information on the progress in the implementation of the project activities.