Проведен информационен ден
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведен информационен ден по проект № 2020/551769 “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks” финансиран  с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

На 24.09.2021 г. в 10.30 часа в административната сграда на „Черноморски солници“ АД на адрес гр. Бургас, зона Изток, район Солници, се проведе информационен ден относно изпълнението на договор № 2020/551769 “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.
На събитието взеха участие контрагенти и партньори на дружеството, заинтересовани лица.
С презентация от страна на ръководителя на проекта бяха представени основните цели и дейностите, които ще бъдат реализирани.
Проектът е свързан с въвеждането на зелен и иновативен производствен процес при осъществяване на добива на сол, чрез закупуването на Специализирано оборудване за събиране на морска сол.


NOTIFICATION

With reference to an informative event on a project funded with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program "Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria"


 
On September 24, 2021 at 10.30 a.m. in the administrative building of Chernomorski Solnici JSC, with address: Burgas, Zone East, Solnici region, an informative event was held on the implementation of contract No. 2020/551769 "From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”, financed with the support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the program “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria”.
The event was attended by contractors of the company and interested parties.
With a presentation by the project manager were presented the main goals and activities that will be implemented.
The project is related to the installation of a green and innovative production process in the collection (extraction) of salt, through the purchase of specialized equipment for collection (extraction) of sea salt.