Напредък по проект “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth
През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД получи стартира изпълнението на проект с наименование “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Целта на проекта е внедряването на иновативна технология за събиране на сол като ще бъде закупено специализирано оборудване – солокомбайн, който е разработен от предприятието-бенефициент.
Към януари 2023 г. изпълнението на проекта бележи следния напредък: Специализираното оборудване за събиране на морска сол е доставено, направени са редица тествания. Извършват се допълнителни дейности от изпълнителя по договора, като предстои в кратки срокове солокомбайна да бъде въведен в експлоатация.
Одобреният бюджет е EUR 1’636’00, от които EUR 700’000 безвъзмездна финансова помощ.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за събиране на сол са:
- Увеличение на приходите
- Увеличение на печалбата
- Намаление на CO2 емисиите
- Създадени 3 работни местаIn May 2021 “Chernomorski solnici” JSC started the implementation of the project “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Burgas Saltworks”.
The project is implemented with financial support from Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Business Development, Innovation and SMEs Programme.
The project aim is the implementation of an innovative technology for salt harvesting - specialized equipment for salt harvesting, based on the prototype, already developed by the company, will be purchased.
As of January 2023, the implementation of the project shows the following progress: The specialized equipment for collecting sea salt has been delivered, a number of tests have been carried out. Additional activities are being carried out by the contractor, and the salt harvester will soon be put into operation.
The approved project budget is EUR 1’636’00, with EUR 700’000 grant.
The expected outcomes from the implementation of the innovative technology for salt harvesting are:
- Increase in annual turnover
- Increase in net operational profit
- Decrease of CO2 emissions
- 3 jobs created