ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 2020/551769 НА ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД “From Green to Greener: Innovation of
През месец май 2021 г. „Черноморски солници“ АД подписа договор №2020/551769 по проект “From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Bugras Saltworks”.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

 

Изпълненият от „Черноморски солници“ АД проект е за доставка на Специализирано оборудване за събиране на морска сол на обща стойност от 1` 636` 000 евро, от които 936`000 евро собствено финансиране и 700`000 евро безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Чрез внедряване на Специализирано оборудване за събиране на морска сол от кристализационните басейни ще бъде постигнато оптимизиране на процеса на добив на сол, което от своя страна отново ще допринесе към повишаване приходите, оптимизация на разходите, печалбата и постигане на резултати по отношение на зелените индикатори по програмата:


Създаване на 3 нови работни места;
Намаляване на CO2 емисиите;
Намаляване на енергопотреблението.

В началото на месец април 2023 г Специализирано оборудване за събиране на морска сол, е доставена и се съхранява в обекти на дружеството. През месец април предстоят дейности по подготовка за финално отчитане и приключване  изпълнението на проекта.
Още през предстоящият солодобивен сезон, „Черноморски солници“ АД ще има възможност да приложи в добива на морска сол внедрения зелен процес.


In May 2021, Chernomorski solnici JSC signed a contract No. 2020/551769 under the project "From Green to Greener: Innovation of Salt Harvesting to Boost Sustainable Growth of Bugras Saltworks".
The project is implemented with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, within the framework of the "Business Development, Innovations and SMEs in Bulgaria" programme.

The project implemented by "Chernomorski solnici" JSC includes the supply of Specialized equipment for the collection of sea salt with a total value of 1,636,000 Euro, of which 936,000 Euro are own funds  and 700,000 Euro are grants provided by the Norwegian financial mechanism 2014-2021.

Through the implementation of Specialized equipment for collecting sea salt from the crystallization basins, optimization of the salt extraction process will be achieved, which in turn will again contribute to increasing revenues, cost optimization, profit and achieving results in terms of green indicators on the program:


Creation of 3 new jobs;
Reduction of CO2 emissions;
Reduction of energy consumption.

At the beginning of April 2023, the Specialized equipment for collecting sea salt was delivered and stored in the company's facilities. In April, preparation activities for the final reporting and completion of the project will be carried out also.
During the upcoming salt extraction season, Chernomorsi Solnici JSC will have the opportunity to apply the implemented green process in the extraction of sea salt.